Documents

अपराधका पीडित तथा साक्षी बालबालिका संलग्न रहेका मामिलामा न्याय सम्बन्धी मार्गदर्शन _२००५-3002
गैर हिरासतीय उपाय सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय न्यूनतम मापदण्डको नियमावली १९९०-9679
फौजदारी न्यायप्रणालीमा बालबालिका सम्बन्धी कार्यमूलक मार्गदर्शन _१९९७-201
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९_सामान्य टिप्पणी नं १०_बालन्यायमा बालबालिकाको अधिकार-662
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९-7543
बाल न्याय प्रशासनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय न्यूनतम मापदण्डको नियमावली १९८५-9220
बालबिज्याँई रोकथामका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मार्गदर्शन(रियादमार्गदर्शन) १९९०-5586
स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय नियमावली १९९०-7856
Copyright © cjcc.gov.np. All rights reserved. Designed and Developed by: Native Solutions.